Số nội bộ
Số nội bộ là địa chỉ (điểm đến) của từng nhân viên, dùng để xác định vị trí của nhân viên đó trong hệ thống tổng đài. Vì thế, nhân viên có thể gọi nội bộ cho nhau bằng cách nhấn phím gọi thẳng đến số này.
Mặc định khi nhân viên được tạo sẽ được hệ thống cấp cho 1 số nội bộ không trùng nhau.
Mỗi số nội bộ có trạng thái hoạt động riêng. Trạng thái này mang ý nghĩa cho phép nhân viên kết nối đến tổng đài của doanh nghiệp. Nếu trạng thái tắt nghĩa là nhân viên đó không thể kết nối được với tổng đài (mọi hoạt động gọi đi và nhận cuộc gọi sẽ bị tắt) trên mọi nền tảng kể cả IPPhone và SoftPhone
Số nội bộ không thể cấu hình được nhạc chờ, vì vậy các cuộc gọi chuyển thẳng đền số nội bộ sẽ phát 1 đoạn nhạc mặc định của tổng đài
Danh sách số nội bộ tương ứng với từng nhân viên
Thông tin chi tiết của một số nội bộ
Tại đây, người dùng có quyền chỉnh sửa sẽ có thể cập nhật và xem những thông tin của từng số nội bộ.
Thông tin này dùng để đăng nhập tổng đài ở các nên tảng khác (Softphone IPPhone)
Tại đây, bạn có thể cấu hình chuyến tiếp cuộc gọi cho số nội bộ hoặc Hạn mức cuộc gọi (xem chi tiết tại đây).
Đối với Chuyển tiếp cuộc gọi (hay còn gọi là kịch bản số nội bộ) chỉ xảy ra đối với cuộc gọi có cấu hình chuyển thẳng đến nhân viên hay cuộc gọi chuyển đến tiêu chí ở kịch bản. Chuyển tiếp cuộc gọi bao gồm các cấu hình:
 1. 1.
  Theo kịch bản tổng đài (áp dụng riêng cho tiêu chí kịch bản cuôc gọi, nếu số nội bộ không nghe máy hoặc không trực tuyến, cuộc gọi sẽ chuyển đến thành phần kịch bản)
 2. 2.
  Kết thúc khi không nghe máy: Nếu số nội bộ không nghe máy hoặc không trực tuyến, cuộc gọi sẽ kết thúc.
 3. 3.
  Chuyển tiếp cuộc gọi: Nhân viên, nhóm nội bộ, nhóm bên ngoài
 4. 4.
  Chuyển tương tác nhấn phím
Copy link