Người nhận cuộc gọi từ chối cuộc gọi nhưng tổng đài vẫn kết nối và đếm giây
Copy link