Cấu hình chung
Để cấu hình chung cho Đa kênh, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp (Admin).
Đi đến tab Tích hợp/ Đa kênh/ Cấu hình
Chỉ có tài khoản chủ doanh nghiệp (Admin) mới có thể cấu hình.

Kênh tương tác

Dùng để liên kết các Facebook FanpageZalo Official Account

Liên kết Facebook Fanpage

Thêm liên kết
 1. 1.
  Chọn Thêm liên kết và nhấn Đăng nhập với Facebook
 2. 2.
  Đăng nhập tài khoản Facebook quản lý các Fanpage
 3. 3.
  Chọn Chỉnh sửa cài đặt để chọn các trang cần liên kết
 4. 4.
  Cấp quyền cho OMICALL được phép thực hiện một số hành động
Hủy liên kết: Chọn biểu tượng X ở liên kết cần hủy

Liên kết Zalo Official Account

Thêm liên kết: Chọn Thêm liên kết và nhấn Đăng nhập với Zalo Official Account
Hủy liên kết: Chọn biểu tượng X ở trang cần hủy trên trang
Giao diện thêm các kênh tương tác

Âm thanh và thông báo

Các tài khoản nhân viên sẽ nghe âm báo này khi có thông báo/ tin nhắn/ cuộc gọi từ khách hàng.
Có thể lựa chọn các âm thanh có sẵn hoặc thêm tệp ghi âm.
Cấu hình:
 1. 1.
  Chọn các âm báo có sẵn hoặc thêm file ghi âm
 2. 2.
  Nhấn Áp dụng và tải lại trang sau khi thay đổi

Âm báo tin nhắn

Tài khoản nhân viên sẽ có âm báo này khi có tin nhắn mới từ LiveTalk, Facbook chat, Zalo.

LiveTalk

Tài khoản nhân viên sẽ có âm báo này khi có tin nhắn, thông báo, cuộc gọi từ LiveTalk.
Gồm:
 • Âm báo cuộc trò chuyện mới
 • Nhạc chuông cuộc gọi Audio
 • Nhạc chuông cuộc gọi Video
 • Nhạc chờ cuộc gọi
Âm báo cuộc trò chuyện mới
Nhạc chuông cuộc gọi Audio
Nhạc chuông cuộc gọi Video
Nhạc chờ cuộc gọi
Tài khoản nhân viên sẽ có âm báo này khi có phòng chat LiveTalk mới.
Tài khoản nhân viên sẽ có âm báo này khi nhận được cuộc gọi Audio LiveTalk từ khách hàng.
Tài khoản nhân viên sẽ có âm báo này khi nhận được cuộc gọi Video LiveTalk từ khách hàng.
Khách hàng sẽ nghe âm thanh này trong thời gian chờ nhân viên tham gia cuộc gọi.

Âm lượng

Dùng để điều chỉnh mức âm lượng âm thanh.
Cấu hình Âm thanh và thông báo

Tin nhắn mẫu

Giúp Admin soạn thảo và lưu lại mẫu tin nhắn, nhờ đó mà Admin/ nhân viên có thể gửi nhiều tin nhắn có nội dung giống nhau tới nhiều khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
Thêm tin nhắn mẫu:
 1. 1.
  Chọn Thêm mới
 2. 2.
  Nhập Tên mẫu tin nhắn và Nội dung, sau đó lưu và tải lại trang để áp dụng
Xóa tin nhắn mẫu:
 • Cách 1: Hover vào mẫu tin cần xóa, sau đó chọn biểu tượng xóa.
 • Cách 2: Hover vào mẫu tin cần xóa, tick vào ô phía trước tin mẫu (có thể chọn nhiều tin hoặc tất cả), sau đó nhấn vào biểu tượng 3 chấm và chọn Xóa mục đã chọn.
Tên các mẫu tin nhắn không được trùng nhau.
Cấu hình Tin nhắn mẫu
Cấu hình một tin nhắn mẫu

Bộ phận tiếp nhận

Dùng để cấu hình các bộ phận sẽ tiếp nhận và tham gia chăm sóc khách hàng Đa kênh.
Cấu hình:
 1. 1.
  Chọn "+"
 2. 2.
  Nhập Tên kịch bản, chọn Hình thức phân bổ, chọn Nhân viên và lưu lại
 3. 3.
  Sau khi thêm bộ phận tiếp nhận thì chọn Bộ phận mặc định để phân bổ cho nhân viên ở kênh Facebook, Zalo.
Ở Hình thức phân bổ:
 • Phân bổ tuần tự: thông báo phân bổ tuần tự cho từng nhân viên theo thời gian cấu hình, nhân viên đầu danh sách sẽ được thông báo trước, hết thời gian theo cấu hình sẽ chuyển sang nhân viên tiếp theo cho đến khi có nhân viên tham gia hoặc hết thời gian.
 • Phân bổ toàn bộ: thông báo cho toàn bộ nhân viên cùng thời một thời điểm.
 • Phân bổ ngẫu nhiên: thông báo phân bổ ngẫu nhiên cho bất kỳ nhân viên nào đang trực tuyến, không theo thứ tự và tương tự phân bổ tuần tự thì hiển thị thông báo cho từng nhân viên theo thời gian cấu hình, hết thời gian như cấu hình sẽ chuyển sang nhân viên tiếp theo cho đến khi có nhân viên tham gia hoặc hết thời gian.
Cấu hình một bộ phận tiếp nhận
Cấu hình Bộ phận tiếp nhận

Tin nhắn tự động

Dùng để hiển thị các tin nhắn tự động cho khách hàng.
Khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn tự động theo cấu hình của Admin, bao gồm:
 • Thông điệp
 • Tin nhắn bắt đầu
 • Tin nhắn khi không trả lời
 • Tin nhắn khi không trực tuyến
Cấu hình Tin nhắn tự động

Thông điệp

Đây là thông điệp sẽ hiển thị ở popup thông điệp LiveTalk.
Cấu hình:
 1. 1.
  Nhập Tiêu đề thông điệp, Đường dẫn hiển thị, Nội dung và Thời gian chờ hiển thị thông điệp
 2. 2.
  Nhấn Thêm mới.
 3. 3.
  Khi tick chọn Gửi lại nội dung dưới dạng tin nhắn khi cuộc trò chuyện bắt đầu thì ở phía khách hàng sẽ nhận được tin nhắn đó.
 • Thông điệp bắt buộc phải có đường dẫn và các đường dẫn không được trùng nhau.
 • Nếu nhập Thời gian chờ hiển thị thông điệp là 0 là không hiển thị.
Cấu hình một Thông điệp
Giao diện thông điệp ở LiveTalk
Nội dung thông điệp được gửi lại dưới dạng tin nhắn khi cuộc trò chuyện bắt đầu khi tick chọn gửi lại nội dung thông điệp

Tin nhắn bắt đầu

Khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn tự động theo cấu hình của admin khi vừa tạo phòng LiveTalk.
Cấu hình:
 • Nhập thời gian chờ bắt đầu: sau thời gian này nội dung tin nhắn đầu tiên sẽ tự động gửi.
 • Nhập Thời gian chờ giữa các tin nhắn: đây là khoảng thời gian chờ giữa các nội dung tin nhắn.
 • Nhập Nội dung: đây là nội dung tin nhắn sẽ được gửi, có thể tạo nhiều nội dung trong một tin, các nội dung này sẽ được gửi lần lượt sau thời gian chờ.
Cấu hình một Tin nhắn bắt đầu
Tin nhắn ở LiveTalk mà khách hàng nhận được

Tin nhắn khi không trả lời

Khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn tự động theo cấu hình của Admin khi các nhân viên đang onilne nhưng không trả lời tin nhắn của khách hàng.
Cấu hình:
 • Nhập thời gian chờ bắt đầu (tối thiểu 60 giây): sau thời gian này nội dung tin nhắn đầu tiên sẽ tự động gửi.
 • Nhập Thời gian chờ giữa các tin nhắn: đây là khoảng thời gian chờ giữa các nội dung tin nhắn.
 • Nhập Nội dung: đây là nội dung tin nhắn sẽ được gửi, có thể tạo nhiều nội dung trong một tin, các nội dung này sẽ được gửi lần lượt sau thời gian chờ.
Cấu hình một Tin nhắn khi không trả lời
Tin nhắn ở LiveTalk mà người dùng nhận được

Tin nhắn khi không trực tuyến

Khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn tự động theo cấu hình của Admin khi không có nhân viên nào đang online.
Cấu hình:
 • Nhập thời gian chờ bắt đầu (tối thiểu 60 giây): sau thời gian này nội dung tin nhắn đầu tiên sẽ tự động gửi.
 • Nhập Thời gian chờ giữa các tin nhắn: đây là khoảng thời gian chờ giữa các nội dung tin nhắn.
 • Nhập Nội dung: đây là nội dung tin nhắn sẽ được gửi, có thể tạo nhiều nội dung trong một tin, các nội dung này sẽ được gửi lần lượt sau thời gian chờ.
Cấu hình một Tin nhắn khi không trực tuyến
Tin nhắn ở LiveTalk mà người dùng nhận được

Quản lý phút gọi

Hiển thị lịch sử các cuộc gọi Audio và Video đã nhận cùng với thời gian tham gia cuộc gọi.
 • Số phút gọi: Hiển thị số phút cho phép gọi trong tháng. Vào đầu thàng, số phút gọi sẽ được đặt lại dựa vào quyền lợi của gói đang sử dụng.
 • Số phút thưởng: Hiển thị số phút được thưởng khi giới thiệu tài khoản doanh nghiệp khác sử dụng OMICALL.

Nút bắt đầu trò chuyện

Cấu hình hiển thị nút bắt đầu trò chuyện ở LiveTalk, cho xem trước cách hiển thị ở giao diện desktop và điện thoại
Cấu hình popup Thông điệp, có thể chọn hiển thị bằng Nội dung hoặc Hình ảnh
Nội dung
Hình ảnh
 • Ảnh đại diện: sẽ hiển thị ở popup và các tin nhắn tự động trong cửa sổ rò chuyện, có thể chọn file hình hoặc gif.
 • Tiêu đề thông điệp mặc định và Tên thông điệp ở nút bắt đầu trò chuyện sẽ hiển thị như cấu hình ở đây nếu không có cấu hình Thông điệp ở mục tin nhắn tự động.
 • Thời gian chờ hiển thị thông điệp: popup sẽ hiển thị theo thời gian này nếu không có cấu hình Thông điệp ở Tin nhắn tự động. Nếu có cấu hình Thông điệp ở Tin nhắn tự động thì sẽ áp dụng thời gian ở Tin nhắn tự động.
 • Nội dung nút: nội dung hiển thị bên trong nút ở popup.
Bên phải là giao diện xem trước.
Cấu hình Popup thông điệp dạng nội dung
Hình ảnh: Cấu hình vị trí tùy ý như cấu hình nội dung, sau khi cấu hình thì nhấn Áp dụng và tải lại trang.
Cấu hình Popup thông điệp dạng hình ảnh

Bố cục - Vị trí nút

Cấu hình vị trí tùy ý
Cấu hình bố cục - vị trí nút

Giao diện trò chuyện

Cấu hình giao diện trò chuyện LiveTalk ở phía khách hàng.
Màu sắc
 • Màu sắc tiêu đề: cấu hình màu khung tiêu đề, có thể tự chọn màu tùy ý
 • Màu sắc chữ: Màu chữ tiêu đề Giao diện nhập thông tin Tiêu đề: Tiêu đề của LiveTalk
 • Mô tả: Mô tả LiveTalk
Cấu hình Giao diện trò chuyện
Giao diện LiveTalk sau khi cấu hình
Chức năng
Các chức năng được chọn sẽ hiển thị trên LiveTalk, mặc định phải có nút trò chuyện.
Các chức năng không được chọn sẽ không được tuỳ chọn hiển thị ở mục Giao diện các nút tương tác.
Hiển thị hộp kí tự
Cho phép hiển thị các hộp để khách hàng nhập vào trước khi trò chuyện.
Các trường bắt buộc nhập khi bắt đầu
Các trường này bắt buộc khách hàng phải nhập trước khi nhấn trò chuyện nhằm để xác định thông tin khách hàng, các hộp không được chọn sẽ không bắt buộc khách hàng phải nhập.
Cấu hình Giao diện trò chuyện
Giao diện LiveTalk sau khi cấu hình
Bắt đầu cuộc trò chuyện
Cấu hình để khách hàng chọn bộ phận/ nhân viên tiếp nhận.
Chọn bộ phận tiếp nhận để bắt đầu
Chọn nhân viên cụ thể để bắt đầu
Nhân viên đại diện cho cửa sổ trò chuyện:
 • Nếu bật thì tên và ảnh đại diện của bộ phận tiếp nhận sẽ hiển thị ở LiveTalk (thêm tên và hình ảnh), khách hàng sẽ chọn tên một bộ phận để bắt đầu trò chuyện.
 • Nếu không bật thì sẽ hiển thị tên và ảnh đại diện (nếu có) của nhân viên, các nhân viên khác được thêm vào cuộc trò chuyện cũng sẽ thông báo cho khách hàng theo dạng "[tên nhân viên] đã tham gia cuộc trò chuyện".
Cấu hình Nhân viên đại diện trò chuyện
Giao diện LiveTalk cho phép khách hàng chọn bộ phận tiếp nhận
Giao diện nhân viên đại diện ở LiveTalk
Khách hàng sẽ chọn tên một nhân viên cụ thể để bắt đầu trò chuyện, khách hàng sẽ nhìn thấy tên và ảnh đại diện (nếu có) của nhân viên đang trả lời, các nhân viên khác được thêm vào cuộc trò chuyện cũng sẽ thông báo cho khách hàng theo dạng "[tên nhân viên] đã tham gia cuộc trò chuyện".
Cấu hình chọn nhân viên cụ thể để bắt đầu trò chuyện
Giao diện LiveTalk cho phép khách hàng chọn nhân viên cụ thể
Hiển thị tên và ảnh đại diện nhân viên tham gia
Kích thước
Kích thước khung trò chuyện, có thể điều chỉnh tùy ý chiếu cao và chiều rộng cửa sổ trò chuyện.
Chữ ký bản quyền
Doanh nghiệp có thể tải ảnh và cấu hình tên chữ ký của mình để định danh doanh nghiệp.
 • Chữ ký: nhập ký tự chữ ký tùy ý, nếu muốn khi nhấp vào chữ ký cho ra đường dẫn liên kết theo cấu hình Đường dẫn liên kết bên dưới thì nhập chữ ký ở giữa “[[“ và “]]”. Các ký tự này sẽ có màu xanh, nhấp vào sẽ ra trang đã liên kết. Ví dụ: “[[Đây là link]]”
Cấu hình Chữ ký
Chữ ký trên giao diện bắt đầu trò chuyện
Chữ ký trên giao diện trò chuyện
Đường dẫn liên kết: Doanh nghiệp sẽ thêm đường dẫn của mình vào đây, khi nhấp vào chữ ký có liên kết với đường dẫn sẽ đi qua trang đã liên kết.

Giao diện các nút tương tác

Nút bắt đầu trò chuyện

Dùng để thay đổi giao diện các nút bắt đầu trò chuyện, gồm các lựa chọn màu nút, màu sắc biểu tượng và màu chữ, biểu tượng của nút, phải chọn đủ các mục.
 • Nút mẫu: có sẵn một số biểu tượng, chỉ cần thay đổi màu nền của nút và màu biểu tượng, chọn biểu tượng tùy ý và nhấn áp dụng.
 • Nút tùy ý: cho phép thay đổi biểu tượng nút thành hình ảnh hoặc nút có biểu tượng là hình ảnh bên trong, màu bên ngoài, phải chọn đủ các mục chính gồm Màu sắc nền, chọn 1 trong 2 lựa chọn Biểu tượng của nút và Nút hình ảnh tùy vào mục đích, sau đó nhấn áp dụng và tải lại trang.
Giao diện nút đầy đủ
 • Cho phép thay đổi tên nút, khách hàng sẽ nhìn thấy tên các nút này.
Bên phải là giao diện xem trước.
Cấu hình Giao diện các nút tương tác

Tuỳ chọn hiển thị các nút

Tùy vào nhu cầu sử dụng mà lựa chọn 1 trong các tùy chọn có sẵn.
 • Chia đều: Các nút sẽ có hình dạng, kích thước như nhau.
 • Chỉ có nút audio/ video/ trò chuyện: chỉ hiện thị nút này trong cửa sổ bắt đầu trò chuyện LiveTalk
 • Làm nổi bật nút audio/ video/ trò chuyện: các nút này sẽ được làm nổi bật, có kích thước to hơn các nút còn lại.
Chỉ hiển thị các nút theo các chức năng đã lựa chọn ở Giao diện trò chuyệnn
Cấu hình Giao diện các nút tương tác

Liên kết khác

Hiển thị các biểu tượng liên kết Facebook/ Zalo/ Skype để khách hàng dễ dàng kết nối và liên hệ.

Liên kết

Cho phép cấu hình hiển thị tối đa 5 liên kết tùy ý (Facebook , Zalo, Skype) để khách hàng dể dàng xem và liên hệ.
 • Chọn kênh theo nhu cầu
 • Nếu có nhập mô tả thì ở giao diện LiveTalk, khi hover vào biểu tượng đã liên kết sẽ hiển thị mô tả này.
 • Đường dẫn liên kết:
  • Facebook: điền đường đẫn của trang mong muốn liên kết, khách hàng nhấp vào biểu tượng sẽ ra trang đã liên kết.
  • Zalo: điền số điện thoại zalo của doanh nghiệp/ nhân viên, khách hàng nhấp vào sẽ ra tai khoản Zalo đã liên kết.
  • Skype: điền ID, tên tài khoản Skype của doanh nghiệp/ nhân viên, khách hàng nhấp vào sẽ ra tai khoản Skype đã liên kết
phải điền đường dẫn/ số điện thoại/ tài khoản mới hiển thị các nút này ở LiveTalk

Hiển thị nút bắt đầu

Đầy đủ: Hiển thị đầy đủ các nút ở giao diện LiveTalk
Giao diện LiveTalk khi chọn hiển thị đầy đủ
Thu gọn: các nút sẽ không hiển thị ra hết, chỉ hiển thị mũi tên, khi hover vào mới hiện ra các nút
Giao diện LiveTalk khi chọn hiển thị thu gọn
Các nút này sẽ hiển thị ở kế nút bắt đầu trò chuyện (nếu cấu hình hiển thị đầy đủ) và kế cửa số trò chuyện.

Tích hợp

Dùng để tạo widget trải nghiệm thử các tính năng LiveTalk hoặc lấy mã để chèn vào Website.

Giới thiệu

Dùng để lấy đường dẫn giới thiệu cho người khác sử dụng OMICALL, khi giới thiệu sẽ được cộng thêm số phút thưởng ở Quản lý phút gọi.
Lịch sử giới thiệu sẽ hiển thị ở đây.