Links

Cấu hình thuộc tính khách hàng

Tính năng đang trong giai đoạn hoàn thiện
Tính năng cho phép Doanh nghiệp có thể cấu hình tự do các trường thuộc tính của khách hàng theo mong muốn
Bạn có chỉnh sửa bằng cách truy cập Cấu hình / Khách hàng / Thuộc tính khách hàng hoặc Truy cập Cấu hình thuộc tính khách hàng ở màn hình Danh sách khách hàng
Phiên bản hiện tại cho phép chỉnh sửa bộ thuộc tính Mặc định hoặc thao tác nhanh ở ngoài Danh sách khách hàng
Truy cập Cấu hình thuộc tính khách hàng ở Danh sách khách hàng
Tại màn hình Chỉnh sửa Thuộc tính khách hàng, bạn có thể
 • Thay đổi vị trí các trường bằng cách click vào biểu tượng 3 gạch
 • Xóa trường mình không mong muốn có bằng cách click vào biểu tượng dấu X
 • Chỉnh sửa các trường mặc định bằng cách click vào ô thuộc tính cho phép chỉnh sửa
 • Thêm ô thuộc tính mới bằng cách click vào Thêm thuộc tính
Ở màn hình thêm trường có 7 kiểu thuộc tính bạn có thể thêm
 1. 1.
  Hộp kí tự
 2. 2.
  Đoạn văn bản
 3. 3.
  Danh sách tùy chọn
 4. 4.
  Ô chọn (duy nhất)
 5. 5.
  Ô chọn (nhiều giá trị)
 6. 6.
  Thời gian
 7. 7.
  Trường tùy chỉnh (trường duy nhất trong 1 bộ thuộc tính khách hàng)
Hộp kí tự
Đoạn văn bản
Danh sách tùy chọn
Ô chọn (duy nhất)
Ô chọn (nhiều giá trị)
Thời gian
Trường tùy chỉnh
Ví dụ: Thêm trường Chứng minh nhân dân trong bộ thuộc tính khách hàng
Thêm trường Chứng minh nhân dân trong bộ thuộc tính khách hàng
Ví dụ: Thêm trường Giấy tờ tùy thân trong bộ thuộc tính khách hàng. Giấy tờ này chia ra thành 3 loại :
 1. 1.
  Chứng minh nhân dân
 2. 2.
  Sổ hộ khẩu
 3. 3.
  Bằng lái xe
Thêm trường Giấy tờ tùy thân trong bộ thuộc tính khách hàng bao gồm 3 nhãn
 1. 1.
  Tên trường và Gợi ý nhập: có thể nhập tự do
 2. 2.
  Kiểu dữ liệu:
  1. 1.
   Không dùng không áp đặt dữ liệu nhập, có thể nhập tự do
  2. 2.
   Kí tự [0-9] chỉ cho phép nhập số từ 0 đến 9
  3. 3.
   Kí tự [A-Z] chỉ cho phép kí tự in hoa
  4. 4.
   Kí tự [a-z] chỉ cho phép kí tự in thường
  5. 5.
   Kí tự [A-Z a-z] chỉ cho phép kí tự in hoa và in thường
  6. 6.
   Kí tự [A-Z a-z 0-9] chỉ cho phép kí tự in hoa, in thường và số từ 0-9
 3. 3.
  Giới hạn kí tự (0 = không giới hạn): cho phép giới hạn số lượng kí tự nhập vào
 4. 4.
  Dữ liệu bắt buộc: bắt buộc nhập khi lưu lại khách hàng
 5. 5.
  Bao gồm nhãn cho hộp kí tự: cho phép tạo nhãn cho từng giá trị nhập vào
Ví dụ: thêm trường Yêu cầu thêm vào bộ thuộc tính khách hàng. Trường này có dạng multitext (cho phép xuống dòng khi nhập)
Thêm trường Yêu cầu thêm vào bộ thuộc tính khách hàng
 1. 1.
  Tên trường và Gợi ý nhập: có thể nhập tự do
Ví dụ: thêm Khu vực dự án quan tâm vào bộ thuộc tính khách hàng. Khu vực bao gồm 4 giá trị
 1. 1.
  TP Hồ Chí Minh
 2. 2.
  Hà Nội
 3. 3.
  Đà Nẵng
 4. 4.
  Cần thơ
Thêm Khu vực dự án quan tâm vào bộ thuộc tính khách hàng
 1. 1.
  Tên trường và Gợi ý nhập: có thể nhập tự do
 2. 2.
  Dữ liệu bắt buộc: bắt buộc chọn khi lưu lại khách hàng
 3. 3.
  Đặt giá trị mặc định: tự động chọn giá trị mặt định khi thêm mới khách hàng
Ví dụ: thêm Trình độ học vấn vào bộ thuộc tính khách hàng. Bao gồm:
 1. 1.
  THCS
 2. 2.
  THPT
 3. 3.
  Đại học
Thêm Trình độ học vấn vào bộ thuộc tính khách hàng
 1. 1.
  Tên trường và Gợi ý nhập: có thể nhập tự do
 2. 2.
  Bố cục: cho phép chọn kiểu hiển thị
 3. 3.
  Đặt mặc định cho giá trị: tự động chọn giá trị mặc định khi thêm mới khách hàng
Ví dụ: thêm Tài sản sở hữu vào bộ thuộc tính khách hàng. Bao gồm:
 1. 1.
  Xe máy
 2. 2.
  Xe ô tô
 3. 3.
  Nhà cửa
 4. 4.
  Bất động sản
Thêm Tài sản sở hữu vào bộ thuộc tính khách hàng
 1. 1.
  Tên trường và Gợi ý nhập: có thể nhập tự do
 2. 2.
  Bố cục: cho phép chọn kiểu hiển thị
 3. 3.
  Đặt mặc định cho giá trị: tự động chọn giá trị mặc định khi thêm mới khách hàng
Ví dụ: thêm trường Lịch hẹn gần nhất vào bộ thuộc tính khách hàng có kiểu dữ liệu là ngày tháng
Thêm trường Lịch hẹn gần nhất vào bộ thuộc tính khách hàng
 1. 1.
  Tên trường: có thể nhập tự do
 2. 2.
  Kiểu dữ liệu bao gồm: Giờ, Ngày, Ngày giờ
 3. 3.
  Dữ liệu bắt buộc: bắt buộc phải có giá trị khi lưu lại khách hàng
Trường này cho phép đặt tự do giá trị nhãn và nội dung
 1. 1.
  Tên trường có thể nhập tự do