Zoiper - Đăng nhập thủ công

Thông tin đăng nhập

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên
Tên trường
Giá trị tương ứng khác
Số nội bộ
Username / Extension / SIP User ID
Mật khẩu số nội bộ
Password / Authenticate Password
Domain (tên miền)
SIP Server / Realm
Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)
Register Address
Outbound Proxy OMI
Địa chỉ tổng đài Vietnam
1
vh.omicrm.com
Copied!
Địa chỉ tổng đài Cambodia
1
cam.omicrm.com
Copied!
Địa chỉ tổng đài Myanmar
1
mm.omicrm.com
Copied!

Hướng dẫn đăng nhập

Zoiper Desktop
Zoiper Android
Zoiper IOS
Tải và cài đặt Zoiper Desktop phiên bản mới nhất tại đây
Khởi động phần mềm và chọn Continue as a Free user
Điền vào thông tin đăng nhập tương ứng
Giá trị
Nội dung
Username / Login
Số nội bộ của nhân viên
Password
Mật khẩu số nội bộ
Điền số nội bộ và mật khẩu tổng đài OMI
Sau khi hoàn thành bước trên, chọn Create account
Giá trị
Nội dung
Hostname
Domain tổng đài OMI của bạn
Điền Domain tổng đài
Sau khi hoàn thành bước trên, tiếp tục chọn Next
Ở màn hình kế tiếp, chọn Optional và chỉ điền duy nhất trường Outbound proxy
Giá trị
Nội dung
Outbound proxy
Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com
Chọn Optional và chỉ điền duy nhất trường Outbound proxy
Tiếp tục Next
Cuối cùng, chọn SIP TCPNext để hoàn thành việc đăng nhập
Chọn SIP TCP và Next để hoàn thành việc đăng nhập
Để nhận biết đã đăng nhập thành công, vui lòng kiểm trả trạng thái của tài khoản. Biểu tượng
màu xanh nghĩa là đã đăng nhập thành công, bạn có thể thực hiện cuộc gọi
Tài khoản đã đăng nhập thành công
Lưu ý, nếu kết nối thành công mà không thực hiện được cuộc gọi, truy cập tại đây
Nếu không đăng nhập được, vui lòng chọn biểu tượng Setting (hình bánh răng) / Account / Chọn tài khoản SIP. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đăng nhập
Tài khoản đăng nhập không thành công, vui lòng kiểm tra lại toàn bộ thông tin tương ứng
Tải và cài đặt Zoiper trên hệ điều hành Android tại đây
Sau khi đã cài đặt, khởi động ứng dụng và chọn Adgree & Continue
Ở màn hình Account setup, điền thông tin tương ứng, sau đó chọn Create an account
Giá trị
Nội dung
Username @ PBX/VoIP provider
Số nội bộ của nhân viên
Password
Mật khẩu số nội bộ
Điền số nội bộ và mật khẩu tổng đài OMI
Ở màn hình tiếp theo điền vào hostname or provider và nhấn Next
Giá trị
Nội dung
hostname or provider
Domain tổng đài OMI của bạn
Điền domain tổng đài OMI của bạn
Tiếp tục chọn vào option My provider/PBX requires… và điền Outbound proxy, sau đó nhấn Next
Giá trị
Nội dung
Outbound proxy
Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com
Chọn option My provider/PBX requires… và điền Outbound proxy, sau đó nhấn Next
Chọn SIP TCP và nhấn Finish để hoàn thành
Chọn SIP TCP và nhấn Finish để hoàn thành
Cho phép Zoiper truy cập các quyền của điện thoại để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cuộc gọi đến nào.
Cho phép Zoiper truy cập các quyền của điện thoại để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cuộc gọi đến nào.
Kiểm tra trạng thái của tài khoản. Nếu có dấu
màu xanh tức tài khoản bạn được đăng nhập thành công
Kiểm tra trạng thái của tài khoản. Nếu có dấu tích màu xanh tức tài khoản bạn được đăng nhập thành công
Tải và cài đặt Zoiper trên hệ điều hành IOS tại đây
Sau khi đã cài đặt, khởi động ứng dụng và cho phép Zoiper truy cập các quyền của điện thoại
Khởi động ứng dụng và cho phép Zoiper truy cập các quyền của điện thoại
Truy cập Setting / Account.
  1. 1.
    Tại màn hình Accounts, chọn biểu tượng dấu cộng để thêm tài khoản, chọn Manual configuration
  2. 2.
    Sau đó tiếp tục chọn SIP account
Chọn biểu tượng dấu cộng để thêm tài khoản, chọn Manual configuration
Tiếp tục chọn SIP account
Ở màn hình SIP account, điền những thông tin tương ứng
Giá trị
Nội dung
Account name
Tên hiển thị (có thể tự chọn)
Domain
Domain tổng đài OMI của bạn
User name
Số nội bộ của nhân viên
Password
Mật khẩu số nội bộ
Outbound Proxy
Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com
Trạng thái Registration Status : OK tức là bạn đã đăng nhập thành công
Last modified 5mo ago