X-lite

Thông tin đăng nhập

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên
Tên trường
Giá trị tương ứng khác
Số nội bộ
Username / Extension / SIP User ID
Mật khẩu số nội bộ
Password / Authenticate Password
Domain (tên miền)
SIP Server / Realm
Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)
Register Address
Outbound Proxy OMI
Địa chỉ tổng đài Vietnam
1
vh.omicrm.com
Copied!
Địa chỉ tổng đài Cambodia
1
cam.omicrm.com
Copied!
Địa chỉ tổng đài Myanmar
1
mm.omicrm.com
Copied!

Hướng dẫn đăng nhập

X-lite Desktop
X-lite Android
X-lite IOS
Khởi động phần mềm và chọn Softphone / Account Settings
Điền thông tin đăng nhập tương ứng
Giá trị
Nội dung
Account name
Tên hiển thị (có thể tùy chọn)
User ID
Số nội bộ của nhân viên
Domain
Domain tổng đài OMI của bạn
Password
Mật khẩu số nội bộ
Proxy Address
Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com
Đăng nhập với thông tin tương ứng
Để nhận biết đã đăng nhập thành công, vui lòng kiểm trả trạng thái của tài khoản. Biểu tượng
màu xanh nghĩa là đã đăng nhập thành công, bạn có thể thực hiện cuộc gọi
Đăng nhập thành công
X-lite không hỗ trợ trên hệ điều hành Android
X-lite không hỗ trợ trên hệ điều hành IOS
Last modified 5mo ago