Links

GrandStream Wave

Thông tin đăng nhập

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên
Tên trường
Giá trị tương ứng khác
Số nội bộ
Username / Extension / SIP User ID
Mật khẩu số nội bộ
Password / Authenticate Password
Domain (tên miền)
SIP Server / Realm
Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)
Register Address
Outbound Proxy OMI
Địa chỉ tổng đài Vietnam
vh.omicrm.com
Địa chỉ tổng đài Cambodia
cam.omicrm.com
Địa chỉ tổng đài Myanmar
mm.omicrm.com

Hướng dẫn đăng nhập

GrandStream Wave Android
GrandStream Wave IOS
Cài đặt GrandStream Wave trên hệ điều hành Android tại đây
Sau khi đã cài đặt, khởi động ứng dụng và chọn Settings / Account Settings
Ở màn hình Account Settings, chọn vào biểu tượng dấu
sau đó chọn SIP Account
Chọn Settings / Account Settings
Thêm mới và chọn SIP Account
Ở màn hình Add New Account, điền những thông tin tương ứng để đăng nhập
Giá trị
Nội dung
Account Name
Tên hiển thị (có thể tự chọn)
SIP Server
Domain tổng đài OMI của bạn
SIP User ID
Số nội bộ của nhân viên
Password
Mật khẩu số nội bộ
Display Name
Tên hiển thị (có thể tự chọn)
Sau khi hoàn thành bước trên, truy cập vào thông tin tài khoản để tiếp tục cấu hình Outbound proxy
Tìm kiếm giá trị Outbound Proxy, và điền vào địa chỉ tổng đài OMI
Giá trị
Nội dung
Outbound Proxy
Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com
Kiểm tra trạng thái đăng nhập, biểu tượng chấm xanh tức là đã đăng nhập thành công
Nếu biểu tượng chấm đỏ tức là đăng nhập không thành công, vào cấu hình tài khoản, chọn Edit Account để kiểm tra lại những thông tin đã nhập
Tải và cài đặt GrandStream Wave trên hệ điều hành IOS tại đây