GrandStream Wave

Thông tin đăng nhập

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên

Tên trường

Giá trị tương ứng khác

Số nội bộ

Username / Extension / SIP User ID

Mật khẩu số nội bộ

Password / Authenticate Password

Domain (tên miền)

SIP Server / Realm

Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)

Register Address

Outbound Proxy OMI

Địa chỉ tổng đài Vietnam

vn.omicrm.com
vn1.omicrm.com
vn2.omicrm.com

Địa chỉ tổng đài Cambodia

cam.omicrm.com

Địa chỉ tổng đài Myanmar

mm.omicrm.com

Hướng dẫn đăng nhập

GrandStream Wave Android
GrandStream Wave IOS
GrandStream Wave Android

Cài đặt GrandStream Wave trên hệ điều hành Android tại đây

Sau khi đã cài đặt, khởi động ứng dụng và chọn Settings / Account Settings

Ở màn hình Account Settings, chọn vào biểu tượng dấu sau đó chọn SIP Account

Chọn Settings / Account Settings
Thêm mới và chọn SIP Account

Ở màn hình Add New Account, điền những thông tin tương ứng để đăng nhập

Giá trị

Nội dung

Account Name

Tên hiển thị (có thể tự chọn)

SIP Server

Domain tổng đài OMI của bạn

SIP User ID

Số nội bộ của nhân viên

Password

Mật khẩu số nội bộ

Display Name

Tên hiển thị (có thể tự chọn)

Sau khi hoàn thành bước trên, truy cập vào thông tin tài khoản để tiếp tục cấu hình Outbound proxy

Tìm kiếm giá trị Outbound Proxy, và điền vào địa chỉ tổng đài OMI

Giá trị

Nội dung

Outbound Proxy

Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com

Kiểm tra trạng thái đăng nhập, biểu tượng chấm xanh tức là đã đăng nhập thành công

Nếu biểu tượng chấm đỏ tức là đăng nhập không thành công, vào cấu hình tài khoản, chọn Edit Account để kiểm tra lại những thông tin đã nhập

GrandStream Wave IOS

Tải và cài đặt GrandStream Wave trên hệ điều hành IOS tại đây