Links

Thiết bị Grandstream

Thông tin đăng nhập

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên
Tên trường
Giá trị tương ứng khác
Số nội bộ
Username / Extension / SIP User ID
Mật khẩu số nội bộ
Password / Authenticate Password
Domain (tên miền)
SIP Server / Realm
Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)
Register Address
Outbound Proxy OMI
Địa chỉ tổng đài Vietnam
vn.omicrm.com
vn1.omicrm.com
vn2.omicrm.com
Địa chỉ tổng đài Cambodia
cam.omicrm.com
Địa chỉ tổng đài Myanmar
mm.omicrm.com

Hướng dẫn đăng nhập

  • Cắm nguồn cho thiết bị
  • Cắm dây mạng vào cổng LAN trên thiết bị
  • Cắm dây jack tai nghe vào cổng Handset phía sau thiết bị
Sau khi đã setup thành công, gõ IP của thiết bị vào trình duyệt web
Đăng nhập với tài khoản mặc định admin / admin. Sau đó truy cập ACCOUNTS / Account 1 / General Settings
Đi đến cấu hình chi tiết
Ở màn hình General Settings, điền thông tin tương ứng để kết nối với tổng đài
Giá trị
Nội dung
Account name
Tên hiển thị (có thể tùy chọn)
SIP user ID
Số nội bộ của nhân viên
SIP Server
Domain tổng đài OMI của bạn
Authenticate Password
Mật khẩu số nội bộ
Outbound Proxy
Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com
Điền thông tin tương ứng để kết nối với tổng đài
Truy cập STATUS / Account Status để kiểm tra xem tài khoản đã đăng nhập thành công hay chưa
Trạng thái đăng nhập thành công SIP Registration : YES