Links

Thiết bị Fanvil

Thông tin đăng nhập

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên
Tên trường
Giá trị tương ứng khác
Số nội bộ
Username / Extension / SIP User ID
Mật khẩu số nội bộ
Password / Authenticate Password
Domain (tên miền)
SIP Server / Realm
Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)
Register Address
Outbound Proxy OMI
Địa chỉ tổng đài Vietnam
vn.omicrm.com
vn1.omicrm.com
vn2.omicrm.com
Địa chỉ tổng đài Cambodia
cam.omicrm.com
Địa chỉ tổng đài Myanmar
mm.omicrm.com

Hướng dẫn đăng nhập

  • Cắm nguồn cho thiết bị
  • Cắm dây mạng vào cổng LAN trên thiết bị
  • Cắm dây jack tai nghe vào cổng Handset phía sau thiết bị
Sau khi đã setup thành công, gõ IP của thiết bị vào trình duyệt web
Đăng nhập với tài khoản mặc định admin / admin. Sau đó truy cập Line / SIP và điền thông tin đăng nhập tương ứng
Lấy IP thiết bị bằng cách nhấn phím Menu / Status
Giá trị
Nội dung
Username
Số nội bộ của nhân viên
Display name
Tên hiển thị (có thể tùy chọn)
Realm
Domain tổng đài OMI của bạn
Authentication Name
Số nội bộ của nhân viên
Authenticate Password
Mật khẩu số nội bộ
Register Address
Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com
Register Port
5060
Tranportation Protocol
TCP
Điền thông tin tương ứng để kết nối với tổng đài, bật Activate và Apply
Nhấn apply để hoàn thành. Kiểm tra trạng thái Line status Registered nghĩa là đăng nhập thành công