Links

Hướng dẫn cấu hình nhà cung cấp SMS

Để cấu hình SMS, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp.
Đi đến Cấu hình / Marketing / Cấu hình Email và thêm nhà cung cấp bạn muốn.
Cấu hình SMS marketing
Danh sách các nhà cung cấp Omi đang hỗ trợ
Nhà cung cấp ESMS
Nhà cung cấp VMG
Nhà cung cấp Mytel (Myanmar)
Tùy chỉnh
Các thông số yêu cầu khi thêm nhà cung cấp ESMS
Đối với nhà cung cấp ESMS bạn cần quan tâm đến các thông số sau:
 1. 1.
  ApiKey: APIKey được cấp với tài khoản đăng ký trên esms.vn
 2. 2.
  SecretKey: SecretKey được cấp với tài khoản đăng ký trên esms.vn
 3. 3.
  SmsType:
  • 2: Tin hiển thị thương hiệu (Brandname) chăm sóc khách hàng. Tin đi ngay. Phải đăng ký Brandname trước mới gửi được
  • 8: Đầu số cố định 10 số, giá tốt, tuy nhiên cần phải đăng ký Template trước với ESMS
 4. 4.
  IsUnicode: 0 hoặc 1 cho tin nhắn không dấu hoặc có dấu
 5. 5.
  BrandName: Thương hiệu của bạn đã đăng kí với nhà mạng (nếu SmsType là 8, vui lòng không điền)
 6. 6.
  Phương thức: truyền GET
Để lấy các thông số trên, hãy đảm bảo bạn đã có sẵn tài khoản ESMS trước đó, nếu chưa vui lòng đăng kí tại đây https://account.esms.vn/Account/SignUp
Tham khảo thêm tài liệu ESMS API tại đây
Đối với nhà cung cấp là VMG, bạn cần quan tâm đến các thông số:
 1. 1.
  token
 2. 2.
  type
 3. 3.
  useUnicode
 4. 4.
  from
 5. 5.
  Phương thức truyền POST
Đối với nhà cung cấp là MyTel, bạn cần quan tâm đến các thông số:
 1. 1.
  username
 2. 2.
  password
 3. 3.
  brandname
Nếu không có nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy thử cấu hình tùy chỉnh. Tại đây bạn có điền cấu hình tùy chỉnh cho nhà cung cấp SMS mà bạn muốn sử dụng, bao gồm
 1. 1.
  Đường dẫn
 2. 2.
  Các trường OMI sẽ truyền qua đối tác (Tham số mặc định)
 3. 3.
  Các tham số động của đối tác (Tham số tùy chọn vd: ApiKey, SecretKey...)
 4. 4.
  Phương thức: Truyền GET hoặc POST