Links

Hướng dẫn cấu hình Email Sendgrid

Để cấu hình email Sendgrid, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp.
Đi đến Cấu hình / Marketing / Cấu hình Email và thêm nhà cung cấp là Sendgrid
Ở Cấu hình Sendgrid, vui lòng nhập đầy đủ thông tin tương ứng
  • Tên cấu hình
  • Email (Email hiển thị khi tiến hành gửi email bằng cấu hình này)
  • Tên người gửi (Tên hiển thị khi tiến hành gửi email bằng cấu hình này)
  • API Key (lấy ở cấu hình tài khoản Sendgrid, hướng dẫn bên dưới)

Cách lấy API Key ở tài khoản Sendgrid

Để lấy API Key từ Sendgrid, hãy chắc chắn bạn đã có tài khoản Sendgrid trước đó. Sử dụng tài khoản Sendgrid để truy cập Setting / API Key với đường dẫn này
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng tạo tài khoản tại đây https://signup.sendgrid.com/
Danh sách API Key của tài khoản Sendgrid
Nhấn vào nút Create API Key để tiến hành tạo mới API Key. Đặt tên cho API Key này và chọn option Full Access
Tạo mới API Key
Sau khi tạo thành công, vui lòng bảo mật API Key này và đảm bảo bạn đã lưu lại nó, bởi bạn chỉ có thể thấy API Key một lần duy nhất khi tiến hành tạo mới.
Tạo API Key thành công
Copy API Key này và điền vào Cấu hình Sendgrid ở OMI
Để tiến hành gửi email, truy cập Marketing / Email và tạo mới phiên gửi với cấu hình vừa tạo